சனி, 29 மார்ச், 2014

காற்றை எப்படி வகைப்படுத்தலாம்...Inline images 1

(1) தெற்கிலிருந்து வீசுவது தென்றல்காற்று

(2) வடக்கிலிருந்து வீசுவது வாடைக் காற்று

(3) கிழக்கிலிருந்து வீசுவது கொண்டல்க் காற்று

(4) மேற்கிலிருந்து வீசுவது மேலைக் காற்று

காற்று வீசும் வேகம் பொருத்து பெயர்கள்:

(1) 6 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று "மென்காற்று"

(2) 6-11 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று "இளந்தென்றல்"

(3) 12-19 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று "தென்றல்"

(4) 20-29 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று "புழுதிக்காற்று"

(5) 30-39 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று "ஆடிக்காற்று"

(6) 100கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று "கடுங்காற்று"

(7) 101 -120 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று "புயற்காற்று"

(8) 120 கி.மீ மேல் வேகமாக வீசும் காற்று "சூறாவளிக் காற்று"


தகவல் நன்றி: திரு அனந்தநாராயணன்


...
-- 

3 கருத்துகள்: